Programmering

Programmering kan beskrives som fasen av byggeprosessen hvor man definerer prosjekteringsoppgavene. En god og grundig programmeringsfase er en viktig forutsetning for forutsigbarhet i planleggings- og byggeprosesser.

I programmeringen legges føringer for byggesakens omfang og økonomi. Programmeringen har ikke som mål å frembringe konkrete løsninger, i motsetning til prosjekteringsfasen. Målet for programmering er, i tillegg til utarbeidelse av et byggeprogram, å gi tiltakshaver et bevisst forhold til sine behov og synliggjøre interesser som kan komme i konflikt med hverandre, evt som kan bidra til berikelse for hverandre.

Betydningen av grundighet og vektlegging av tidlig planleggingsfase må ikke undervurderes. Det har skjedd at byggherre har prosjektert seg fram til en løsning på byggeoppgaven, uten at målet for prosjekteringen har vært tilstrekkelig klarlagt på forhånd. Dersom byggeoppgaven er kompleks, kan konsekvensen av et slikt arbeidsmønster, med en noe famlende oppstart, bli dyr ved at løsningen må endres gjennom prosessen.

Ved å tydeliggjøre kravene til funksjoner forut for prosjekteringen vil det være mulig å gjennomføre planleggingen med bedre progresjon og styring av kvalitet. Ved å bruke rene funksjonskrav som ikke er knyttet til den fysiske løsningen, gis det også størst mulig rom for kreativitet i utforming av prosjektet.

 

 

Figur under: Prinsnippskisse for funksjons- og romprogram TIP (vgs).

Send oss en henvendelse