Rentekompensasjon for skoleanlegg

06.01.2014 

Husbanken administrerer ordningen om rentekompensasjon. Informasjon om ordningen, samt søknadsskjemaer om prosjektgodkjenning og utbetaling kan hentes på www.husbanken.no.

Første gang publisert 25.08.2009

Finansieringsordningen gjør det mulig for kommunene/fylkeskommunene å ta opp lån på til sammen 15 milliarder kroner over en 8- års periode etter søknad. Kompensasjonen utgjør renter beregnet på grunnlag av et serielån i Husbanken med 20 års løpetid inklusiv 5 års avdragsfri periode og med den til en hver tid gjeldende flytende rente.
Rentekompensasjonen skal stimulere kommunene og fylkeskommunene til å rehabilitere, og investere i skole- og svømmeanlegg.

Ordningen skal bidra til å sikre at alle elever i grunnskolen og i videregående opplæring får gode læringsforhold. Funksjonshemmedes behov skal ivaretas.

 

Fordeling av investeringsrammen til kommuner og fylkeskommuner

Investeringsrammen for 8-årsperioden er fordelt til fylkene på bakgrunn av elevtallet og til kommunene etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet for grunnskolen (for endelig fordeling av investeringsrammen, se husbanken sine nettsider).

Hvem kan søke?

Det er kun kommuner/fylkeskommuner som kan søke. 

Innenfor tildelt ramme kan også kommuner og fylkeskommuner søke om rentekompensasjon til rehabiliteringsprosjekter på vegne av:

  • private grunn-og videregående skoler med rett til statstilskudd
  • trossamfunn eller andre ideelle organisasjoner som leier ut lokaler til private skoler med rett til statstilskudd

Hva kan det søkes på?

Det kan gis rentekompensasjon ved investeringer til rehabilitering og nybygg. Aktuelle prosjekter som det søkes rentekompensasjon for, må være vedtatt av kommunestyret eller fylkestinget.

Tiltak som omfattes av ordningen

  • undervisningsrom
  • personalrom
  • idrettshall/svømmehall
  • andre bygg
  • ventilasjon
  • uteanlegg
  • utvendig vedlikehold

Hvordan søke?

Husbanken oppfordrer til at det søkes elektronisk gjennom Husbankens ekstranett. Det kan også søkes på egen søknadsblankett.

Papirsøknader sendes Husbanken, Porsboks 1404, 8002 Bodø.

 

For mer informasjon om søknadsprosedyrer og utbetaling, se Husbankens nettsider om Lån til rehabilitering og nybygg av skoler og svømmeanlegg.

 

Tilbake til hovedside Finansiering her

Send oss en henvendelse