Sammensetning av brukergrupper

Samfunnssystemet er ikke bare demokratisk, men også komplisert og ofte byråkratisk. I vårt demokratiske system har samfunnsborgere rett, og på noen områder også plikt, til å medvirke. Dette er nedfelt i samfunnets lover, forskrifter og planer. 
Det er imidlertid ikke alltid like lett å legge forholdene til rette for brukermedvirkning. Det er derfor nødvendig med gode prosedyrer for å ivareta brukergruppenes interesser og rettigheter. Brukernes rett og plikt til å medvirke og samarbeide i barnehagen og skolen er nedfelt i lovverk, forskrifter og læreplaner. Brukerne kan involveres gjennom deltakelse i brukergruppa eller også gjennom høringsprosesser.

Det er opp til den enkelte skoleeier å vurdere sammensetningen av brukergruppa. For å unngå at en brukergruppe blir for stor, kan det være hensiktsmessig å operere med flere brukergrupper, gjerne på ulike nivåer. På store skoler kan en oppnå gode resultater ved å sette sammen grupper på tvers av fagområder og interesser (grupper der alle tenker likt vil kanskje ikke komme opp med de beste ideene...).

Barn og unge

De sterkeste nasjonale føringene når det gjelder planlegging finner vi i Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging, som er hjemlet i § 3-5 i plan- og bygningsloven.
Plan- og bygningsloven krever at barn og unges interesser blir synliggjort i den kommunale planleggingsprosessen. Ved all planlegging etter loven skal det spesielt legges til rette for å sikre barn gode oppvekstvilkår. Den kommunale planleggingsprosessen skal organiseres slik at synspunkter som gjelder barn som berørt part kommer fram og at ulike grupper barn og unge selv gis anledning til å delta.

> Se også temahefte T-1513 Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven

Ansatte

Ifølge arbeidsmiljøloven og hovedavtalen har arbeidstakere rett til å delta og øve innflytelse når arbeidsplassen skal utformes. Tillitsvalgte har dermed formell rett til å delta i utformingen av barnehage- og/eller skoleanlegget.

Funksjonshemmede

For å kvalitetssikre tilgjengelighet og brukbarhet for alle, bør det opprettes et samarbeid med kommunale eller fylkeskommunale råd for funksjonshemmede, eventuelt lokale interesseorganisasjoner der råd ikke er opprettet. Forvaltningsloven gir funksjonshemmedes organisasjoner rett til innsyn i byggesaker hvor tilgjengelighet og brukbarhet er tema (§ 18).

Planleggingsprosesser med brukermedvirkning bør planlegges i god tid på forhånd. Brukere fra alle interessegrupper bør være representert i brukergruppen.

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget i barnehager og skoler har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder barnehage- og skolemiljøet.

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget kan involveres i brukergruppa.

Andre brukere av skoleanlegget

I tillegg til representanter fra den ordinære skolevirksomheten (administrasjon, pedagogisk virksomhet, SFO, renhold etc.), samt elevene og FAU, bør en også knytte til seg representanter for andre brukere av skoleanlegget.

 

> Mer om brukermedvirkning under Kvalitetskommuneprogrammet / regjeringen.no

> Mer om Brukermedvirkning
(Kvalitetskommuneprogrammet)

Send oss en henvendelse