Skisseprosjekt

På grunnlag av vedtatt funksjons- og arealprogram blir det utarbeidet et skisseprosjekt, gjerne som resultat av alternativstudier. Alle som er aktive i prosjekteringen, også brukerne, bør delta i en felles bevisstgjøringsprosess knyttet til visjoner og målformuleringer for prosjektet.
Ofte blir arkitekt og konsulenter engasjert allerede i programmeringsfasen. De går inn i samarbeid med skoleadministrasjon, brukergrupper, eventuell referansegruppe og plankomité.

Som alternativ til å engasjere en arkitekt i programmeringsfasen kan byggherren invitere noen arkitekter til å komme med idéforslag. Arkitektene får et foreløpig program for byggeoppgaven, og de leverer et skisseprosjekt som viser hvordan oppgaven kan løses. Parallelle oppdrag er en form for "brainstorming". Flere skisseutkast gir en bred belysning av oppgavens mulige løsninger, og sammenligning av forslag gir grunnlag for valg av samarbeidspartner for videre utvikling av prosjektet.

For arkitektene er det særlig viktig at:

  1. forslagene gis en faglig bedømmelse, dvs. at det i bedømmelsesutvalget, juryen, er en kvalifisert arkitekt som deltakerne har tillit til
  2. deltakerne får en godtgjørelse som står i forhold til oppgavens størrelse og vanskelighetsgrad og det materialet som skal leveres
  3. deltakerne beholder sin opphavsrett til det materialet som innleveres

Skisseprosjektet blir vurdert av et utvalg. Saken legges deretter fram for godkjennende politiske myndigheter. Skisseprosjektet blir grunnlaget for utarbeidelse av et forprosjekt. Hovedprosjektet er en komplettering av forprosjektet, der også eventuelle justeringer og endringer blir innarbeidet. Nå utformes de endelig tegningene (innredningsplaner, arbeidstegninger m.v.). Vedtatt hovedprosjekt danner grunnlag for byggemelding. 

Send oss en henvendelse