Tekniske anlegg

De tekniske anleggene i bygget omfatter normalt varmeanlegg, sanitæranlegg, ventilasjonsanlegg, elektrisk anlegg inklusive belysning, telefoni- og dataanlegg, drift- og sikringsanlegg (alarmanlegg, sprinkleranlegg) og transportanlegg som heis, rulletrapp etc.

Kravene til tekniske anlegg i barnehage- og skolebygg følger av Teknisk forskrift (TEK 10) til plan- og bygningsloven med tilhørende veiledning. Forskriften kan du lese hos Lovdata, mens veiledningen finnes hos Statens Bygningstekniske Etat:
Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk og Veiledning til TEK 10

Varmeanlegg, ventilasjonsanlegg og belysningsanlegg skal sørge for at vi får et godt inneklima.

De tekniske anleggene stiller ofte store krav til kompetanse blant personellet som er satt til å drifte og vedlikeholde disse. Dette skyldes kompleksiteten i anleggene, samt nødvendig forståelse for virkemåten og samvirket mellom de ulike tekniske anleggene.

Store deler av de tekniske anlegg har kortere levetid enn selve bygget, og krever derfor oftere utskifting for å kunne gi de ytelser som er forutsatt enn bygget forøvrig.

21.09.2017

Blad 552.311 i Byggforskserien omhandler inneklima og ventilasjon i skoler. Bladet beskriver krav til inneklima, aktuelle inneklimatiltak og ventilasjonsløsninger i undervisningsrom og oppholdsrom.

03.06.2016

Lys er et viktig inneklimaparameter som har stor betydning for helse og trivsel. I tillegg til dagslystilgang, er også belysning nødvendig for å oppfylle kravene til belysningsstyrke. I denne artikkelen presenteres et eksempel på moderne belysningsløsning som er benyttet ved nye Kongsgårdmoen skole i Kongsberg. 

31.01.2012

«Lyskultur - Norsk kunnskapssenter for lys» er en interesseorganisasjon for belysning og lysdesign som binder sammen fagmiljøer, bedrifter og organisasjoner knyttet til dette fagfeltet. Lyskultur ble etablert i 1936 og har i dag ca. 700 medlemmer. 

31.01.2012

Dagslyset er blant de inneklimaparametere som har størst betydning for vår trivsel og helse, bl.a. ved at det påvirker vår biologiske rytme og hormonproduksjon. Riktig utnyttelse av dagslys kan blant annet redusere behovet for elektrisk belysning i store deler av året og i visse tilfeller også behovet for mekanisk kjøling.

18.03.2010

I 2009 utlyste Undervisningsbygg i Oslo en konkurranse som gikk på å utvikle nyskapende og innovative energiløsninger for 16 skoler. Vinnerne skulle levere løsninger basert enten på solenergi i kombinasjon med grunnvarme og varmepumpe eller ulike former for bioenergi.