Ungdomsskoler

Under denne kategorien presenteres grunnskoler for elever på 8. - 10. trinn (13-15 år).  Hovedmomentene i en presentasjon av et skoleanlegg er hjemmeområder/generelle læringsarealer, spesialiserte læringsarealer (verksted, lab, kjøkken, kroppsøving mm), fellesområder (bibliotek, aula, kantine, inngangsparti m.m.), personalareal (arbeidsrom, møterom, personalrom m. m.), garderober/toalettfasiliteter og uteområde.

Mange ny skoleanlegg samlokaliseres i dag med andre kommunale funksjoner som idrettshaller, kulturhus, helsestasjon eller barnehager. I slike tilfeller er det også forsøkt å beskrive hvordan de ulike enhetene har sambruk om arealer, og eventuelle spesielle utfordringer/løsninger dette gir. 

12.04.2019

Høsten 2018 stod Landøya skole i Asker ferdig. Skolen er en seks-parallell ungdomsskole for 8-10. trinn, og er tilknyttet en integrert flerbrukshall. I dag huser skolen 331 elever og 38 ansatte og fungerer som en fire-parallell.

21.03.2019

Spikkestad ungdomsskole stod ferdig i 2015 med BTA 6800 m² fordelt på to plan. Skolen er dimensjonert for 630 elever totalt med syv parallelle klasser per trinn. I dag har skolen 230 elever og 30 ansatte.

02.05.2018

Gystadmarka ungdomsskole ble tatt i bruk første mandag i februar 2018. Skolebygget som er dimensjonert for 750 elever, strekker seg over 4 etasjer og er på totalt 9000 m2.

20.04.2018

Nye Vågsøy ungdomsskole ligger fint og sentralt til like over Måløy sentrum. Fra skoletomten er det storslått utsikt over Ulvesundet der skipsleden langs norskekysten går, og utsikten kan man også nyte gjennom store panoramavinduer i skolebygget.

15.12.2017

Høsten 2016 stod Rygge ungdomsskole ferdig, klar for å motta 630 elever og 70 lærere. Skolebygget strekker seg over tre etasjer og har et samlet areal på ca 11.000 m2. Integrert i skoleanlegget ligger også folkebiblioteket og flerbrukshall som benyttes flittig av skolen.

06.06.2016

Kristianslyst skole er en ungdomsskole som stod ferdig til skolestart 2014 og ligger sør i Stavanger. Skolen har i 2015/2016 ca. 380 elever fordelt på 14 klasser. Skolen er bygget som passivhus med miljøvennlige løsninger, og ble nominert til Norsk lyspris for 2014.

20.03.2015

Rådalslien skole er en 5-parallellers ungdomsskole som ligger i Fana bydel i Bergen kommune. Skolen ble åpnet i august 2008.  Første driftsår var det kun elever på 8. trinn, andre driftsår 8. og 9. trinn. Fra og med skoleåret 2010 har det vært full drift ved skolen.

19.01.2015

Nye Ringshaug ungdomsskole sto ferdig i 2013 etter å ha blitt totalrehabilitert og ombygget. Skolen fremstår som en moderne skole med varierte og fleksible læringsarealer, og med utstrakt bruk av glass internt i anlegget for et åpent og transparent skolemiljø. Skolen er teamorganisert, og har dette skoleåret 230 elever og 33 ansatte.

28.10.2014

Bjørnsveen ungdomsskole sto ferdig i 2010 og ligger helt nord i Gjøvik kommune. Området rundt skolen består av store friluftsområder med mye utsikt. Skolen er en baseskole og har i dag 320 elever og 60 ansatte fordelt på tre trinn. Elevene er delt i grupper og klasser av ulik størrelse.

23.03.2012

Skolebygget er opprinnelig et industribygg fra 1947, men etter en omfattende totalrehabilietering stod skolen klar til å ta imot elever fra 2012. Fasaden og den store auksjonshallen er videreført med innvendig åpen takhøyde i hallen på 17 meter. Skolen ligger sentralt i ny boligbebyggelse med utsikt til høye boligblokker i alle retninger.

05.02.2007

Ringstabekk skole stod ferdig til bruk høsten 2005. Skolen er bygget med utgangspunkt i fremtidsrettet tenking og prinsippene i Kunnskapsløftet og læreplanene som ble innført høsten 2006. Skolebygget er et godt eksempel på hvordan pedagogikk og arkitektur kan kobles sammen for å skape gode sosiale og pedagogiske rom for læring.