Universell utforming

Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne. Målet er at universelt utformede løsninger skal kunne brukes av alle, slik at spesialløsninger unngås. Prinsippet anvendes ved utvikling av produkter, tjenester, bygg, infrastruktur m.v.

Universell utforming skiller seg fra tilgjengelighet ved at den ikke krever spesialløsninger for enkeltgrupper, som for eksempel egen inngang for rullestoler. I en universelt utformet løsning er det hovedløsningen som skal være brukbar for alle.

10.01.2019

På forsommeren 2018 publiserte Bufdir «Veikart – Universelt utformet nærskole 2030». Dette veikartet beskriver en utvikling som vil gjøre alle norske grunnskoler universelt utformet i 2030. 

10.01.2019

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) publiserte i 2018 «Veikart – Universelt utformet nærskole 2030». Dette veikartet beskriver en utvikling som vil gjøre alle norske grunnskoler universelt utformet i 2030. På oppdrag fra Bufdir har Oslo Economics og Vista Utredning gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse der den samfunnsøkonomiske nytten av å realisere veikartet fremkommer.

23.04.2018

Universell Utforming AS inviterer til seminar om universell utforming av skoleanlegg, 8. mai i Oslo.

03.01.2018

Noen uterom klarer å stimulere mange til aktivitet. Like før jul gav Universell utforming AS ut et gratis hefte med ideer og eksempler på hvordan det kan gjøres.

14.01.2016

Standard Norge reviderer nå standarden for universell utforming (UU) av bygg. Målet med revisjonsarbeidet er at standarden skal bli lettere å bruke ved prosjektering, utførelse og i driftsfasen.

11.11.2015

I desember 2011 ble fastsatte Standard Norge den norske standarden NS 11005:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder – Krav og anbefalinger. Standarden omfatter uteområder i tilknytning til bygninger og anlegg, grønnstruktur, natur- og friluftsområder og samferdselsanlegg. Den inneholder krav til planlegging, utførelse og tiltak, elementer og utstyr. 

11.11.2014

En arbeidsgruppe med representanter fra det audiologiske fagmiljøet i Norge har laget en liste med praktiske tiltak for hvordan man kan skape et godt lydmiljø i barnehager og skoler.