Utearealer

Skolens utearealer skal betjene ulike aktiviteter, både organiserte og uorganiserte, både innenfor og utenfor skoletid. Skolens uteområder vil ofte være en del av nærmijøets aktivitetstilbud, både mhp sport, lek og forskjellige arrangementer. Uteanlegget med møblering og utstyr skal være tilgjengelig og brukbart for alle. Den komplekse bruken vil sette krav til funksjonell utforming samtidig som helheten må ivaretas på en god måte.

Sidene under dette temaet beskriver vanlige bruksområder og gir eksempler på hvordan uteanlegget kan gis en best mulig funksjonell og estetisk utforming.

Bildet: Uteområde ved Ulsmåg skole, Bergen kommune (Foto: FLM Udir)

25.10.2019

Uteområder i barnehager og skoler. Hvordan sikre kvalitet i utformingen?

08.04.2019

Nye Knarvik barneskole i Lindås kommune nord for Bergen åpner i mai 2019, men allerede en måned før bygget skal tas i bruk er uteområdet gjort tilgjengelig for store og små i nærmiljøet.

30.10.2018

Skolens uterom skal legge til rette for ulike aktiviteter, organiserte og uorganiserte, både innenfor og utenfor skoletid. 

30.10.2018

Forskning viser at en stor del av den fysiske aktiviteten i barnehagetiden foregår på barnehagens eget uteområde.

27.02.2018

Mange skoler i millionbyen New York har ikke tilfredsstillende arealer lek og idrett, - inne eller ute. Skoleveien regnes av mange foreldre som utrygg, slik at får elever går eller sykler til skolen. Nå ønsker byens myndigheter å legge til rette for mer fysisk aktivitet og bedre kostholdsvaner i skolehverdagen.

03.01.2018

Noen uterom klarer å stimulere mange til aktivitet. Like før jul gav Universell utforming AS ut et gratis hefte med ideer og eksempler på hvordan det kan gjøres.

26.09.2017

Studie om barnas bruk av barnehagens uteområde: Høgskolelektor ved DMMH Trond Løge Hagen publiserte høsten 2015 resultatene fra en studie av uteleken i tre Trondheimsbarnehager. Studien tar for seg hvilken innvirkning barnehagens fysiske utemiljø har på barns lek og de ansattes pedagogiske praksis i uterommet.

30.06.2017

Inspirerende uteområder for ungdommer må inneholde mer enn bare skaterampe, fotballbane og monofunksjonelle apparater. Slåtthaug skole og Bergen kommune engasjerte ekstern bistand til prosessarbeid om planlegging for opprusting av uteområdet.

27.06.2017

Vigdis Steinarsdottir Rishaug hevder i sin masteroppgave at uterom planlegges og tilrettelegges ut fra gutters behov og aktivitetsmønstre. Uterommets manglende tilbud til jenter har ført til at jentene ikke deltar.

19.05.2017

Kulturdepartementet har opprettet en ny tilskuddsordning finansiert av spillemidlene til idrettsformål for å bidra til etablering av nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. En orientering om tilskuddsordningen er nå sendt ut til alle landets kommuner.

30.03.2017

Skolen er en av de viktigste arenaene for å stimulere til fysisk aktivitet i barneårene. Helsedirektoratet (2014) peker på at barn og ungdom trenger minst 60 minutter med variert fysisk aktivitet hver dag. 

02.06.2016

Ida Therese Grande har i sin masteroppgave i landskapsplanlegging skrevet om skolegårder (publisert 2013). Hennes studie omfatter fire skolegårder som ligger sentralt i Oslo, og Grande vurderer om disse vil møte elevenes behov for lek, aktivitet m.m. etter gjennomføring av vedtatte skoleutvidelsestiltak i skolebehovsplanen 2012-2022.

02.06.2016

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomførte Det norske hageselskap i 2012 en rekke rådgivningsoppdrag i den hensikt å bidra til utvikling av gode uteområder for skoler. Rapportene var ment å fungere som utgangspunkt for diskusjon og som underlag for en eventuelt mer detaljert planlegging. 

11.11.2015

I desember 2011 ble fastsatte Standard Norge den norske standarden NS 11005:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder – Krav og anbefalinger. Standarden omfatter uteområder i tilknytning til bygninger og anlegg, grønnstruktur, natur- og friluftsområder og samferdselsanlegg. Den inneholder krav til planlegging, utførelse og tiltak, elementer og utstyr. 

23.03.2015

En ny studie viser at barnehagebarn ikke er mer fysisk aktive ute enn inne. Forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus, høyskolelektor Hilde Nancy Skaug og førstelektor Heidi Osnes, har i sin forskning ikke funnet noen forskjell på intensiteten på inne- og utelek.

Side 1 av 2   >  >>