Utforming

Innholdet som finnes under dette menyvalget er relatert til den fysiske utforming av skoleanlegget. Skoleanlegget omfatter både bygninger og skolens uteområder.

Tema «Universell utforming» har lenker til artikler om hvordan bygninger og uteområder bør utformes på en skole som er brukbar for alle, også for ulike grupper funksjonshemmede.

Tema «Bygg» lenker opp artikler om hvordan skoleanlegget bør utformes for å fungere best mulig i forhold til dagens virksomhet, men også hvorledes skoleanlegget kan utformes for å møte fremtidige behov for endringer. Stedstilpasning, bærekraftighet og klimaskjerm er blant temaene.

Tema «Innearealer» lenker opp artikler om hvordan skolens forskjellige arealer i skoleanlegget bør utformes for å gi en best mulig funksjonalitet. Innemiljø, fleksibilitet, sambruk og flerbruk av arealer og hvordan eksisterende bygninger kan utnyttes bedre er temaer som berøres.

Tema «Utearealer» lenker opp artikler som berører terrengbehandling, beplantning, veier og plasser. I tillegg gis det også beskrivelser av ulike installasjoner/ utemøbler samt tips om skjøtsel av trær og vegetasjon.

Bildet under: illustrasjon planlegging av skoleanlegg (Ringsaker kommune)