Vedlikehold

Med vedlikehold mener vi å tiltak for å opprettholde teknisk og funksjonell standard. Et planlagt, forebyggende vedlikehold er avgjørende for at bygget med installasjoner skal fungere som forutsatt i sin levetid.
Ofte blir bevilgninger til vedlikehold saldert i konkurranse med dekning av andre behov.

Vedlikehold starter i planleggingsfasen av et nytt bygg. Det bør velges løsninger og produkter som er enkle å vedlikeholde, både med hensyn til tilgjengelighet og vedlikeholdsmessig.
Ved ferdigstillelse av et nytt bygg, skal det følge en grundig vedlikeholdsdokumentasjon for alle deler av bygget og de tekniske anlegg som skal vedlikeholdes, og driftspersonellet som skal stå for vedlikeholdet, skal gjennomgå grundig opplæring.

Vi skiller gjerne mellom den daglige drift, planlagt vedlikehold, utskiftinger og oppgradering. Gjennom den daglige drift utføres mindre vedlikeholdsrelaterte oppgaver som f. eks. utskifting av pakninger i sanitæranlegg, ettertrekking av løse koblinger i elanlegg og i bygget for øvrig etc.

Det er svært mange faktorer som avgjør om vi oppnår et godt og forsvarlig vedlikehold av bygningsmassen.
Her vil vi liste opp noen sentrale faktorer, uprioritert, som har betydning for resultatet.

  • Kompetanse hos personell som har ansvaret for planlegging og utførelse av vedlikehold.
  • Organisering og rolleavklaring innen bygg- og eiendomsforvaltning i organisasjonen
  • Bevilgning til vedlikeholdstiltak.
  • Et verdibevarende, forsvarlig vedlikeholdsnivå vil normalt ligge i størrelsesorden 80 - 120 kr/m² bygg/år.
  • Forståelse for vedlikeholdets betydning for skolens virksomhet hos de ansvarlige.
  • Prioritering av drift og vedlikehold av bygningsmassen hos teknisk driftspersonell/vaktmester på bekostning av brukertjenester og service.
02.05.2016

Norsk Kommunalteknisk Forening har sammen med KLP skadeforsikring kåret Norges beste kommune på eiendomsforvaltning 2016. Alle landets kommuner ble invitert til å delta i konkurransen. 

17.06.2013

I en masteroppgave fra 2012 har masterstudent Ina Eriksen Sæbø sett nærmere på livssykluskostnader for skolebygg. Oppgavens utgangspunkt er å undersøke om det kan finnes en sammenheng mellom hvor stort beløp som er investert i et skolebygg og bygningens fremtidige utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).

17.06.2006

Riksrevisjonen har arbeidet i 2 år med kartlegging av hvordan kommunene forvalter sine skolebygg. En meget grundig og tankevekkende rapport er nå oversendt Stortinget. Vi får en nærmere presentasjon av rapporten på vår konferanse 27-28. oktober på Lillestrøm om rehabilitering av skoleanlegg.

25.04.2006

Trondheim kommune gjennomførte i 2005 en undersøkelse av hvilke økonomiske konsekvenser utsatt vedlikehold av kommunale skoler og barnehager har for Trondheim kommune. Man undersøkte også hvilke konsekvenser utsatt vedlikehold har for brukerne av disse formålsbyggene.

Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold.
En veileder for folkevalgtre og rådmenn.
(Ekstern lenke, KS 2009).

 

Send oss en henvendelse