Videregående skole

Artiklene under dette menypunktet beskriver faser og temaer i et planarbeid for skole- og tilbudsstruktur på videregående skolenivå. Målet med artiklene er å skissere en fremgangsmåte og gi stikkord for hva som bør utredes i en planprosess. Omfanget av planarbeidet vil variere fra fylkeskommune til fylkeskommune, avhengig av antall skoler, geografi, hva som er gjort tidligere av planarbeid/utredninger og hvilke problemstillinger fylkeskommunen står ovenfor.

Planlegging av skolestruktur på videregående skolenivå innebærer planlegging av både tilbudsstruktur og skolestruktur. Planarbeidet munner oftest ut i en skolebruksplan/skolebehovsplan eller rapport om skole- og tilbudsstruktur.

Planarbeidet kan deles inn i fem faser:

  1. Forberedelse: Etablere prosjektgruppe, styringsgruppe, lage prosjektplan og planprogram. Anbudsprosess for innkjøp av konsulenttjenester dersom det er nødvendig.
  2. Kartlegging: Informasjonsinnhenting og kartlegging av dagens situasjon. Befaringer på skoleanlegg, utarbeidelse av skolebeskrivelser/tilstandsanalyser, skaffe til veie arealoversikt, elevtallsoversikt, utarbeidelse av fagnotater m.m.
  3. Analyse- og vurdering: Utarbeide forslag til ny struktur med utgangspunkt i analyse og vurdering av data innhentet i kartleggingsfasen.
  4. Høring: Planutkast sendes på høring. Høringsinnspill blir vurdert. Planutkastet kan justeres iht. innspill fra høringen. Alternativt gjøres endringer i forslagene i den politiske saken.
  5. Politisk behandling: Politisk sak utarbeides og planen behandles i ulike utvalg, med endelig vedtak i fylkestinget.

Artiklene nedenfor tar for seg de ulike fasene i planarbeidet.

11.01.2016

Avklaring av planprosess, omfang og fremdrift 
 

Et planarbeid er i mange tilfeller bestilt fra politisk hold. Innledningsvis må planarbeidets omfang og avgrensninger avklares. Skal planen omfatte hele det videregående skoletilbudet i fylket, eller skal planarbeidet avgrenses geografisk eller i forhold til utdanningsprogram/skoletype? Andre avgrensinger kan være om voksenopplæringen og/eller fagskolen skal omfattes av planarbeidet.

07.01.2016

Kartleggingsfasen innebærer informasjonsinnhenting og kartlegging av dagens situasjon. I denne fasen produseres grunnlaget for de analyser og vurderinger som gjøres senere i planarbeidet.

07.01.2016

I analyse- og vurderingsfasen utarbeides forslag til ny struktur med utgangspunkt i analyse og vurdering av grunnlagsdata innhentet i kartleggingsfasen.

07.01.2016

Når planutkastet er ferdigstilt, sendes det på høring. Vanlig praksis er at komiteer og kommunestyret/bystyret gjør vedtak på at planen sendes på høring, uten å kommentere eller ta stilling til de forslag som ligger i planutkastet. 

07.01.2016

Etter at høringsperioden er avsluttet vil høringsinnspillene bli vurdert og planutkastet eventuelt bli justert i henhold til innspillene.

 

06.01.2016

Hvilke standarder skal det være for skoleanleggene? Hvor store er det hensiktsmessig at skolene er?
Hvor store bør fagmiljøene være? Hva mener vi med fagmiljø?

06.11.2015

Under følger en liste over skolebruksplaner og skolestrukturplaner som er utarbeidet de senere år.

 

11.11.2014

Gode argumenter for å gjøre et helhetlig planarbeid for skole- og tilbudsstruktur kan være: